Svatost křtu

Dítě může být pokřtěno jen „na víru“ rodičů, jichž se kněz před křtem ptá, zda věří a chtějí své dítě ve víře vychovávat. Totéž se žádá i po kmotru, od kterého se očekává znalosti pravdy víry, křesťanský život a pomoc při křesťanské výchově rodičům. O křest žádají rodiče ve farnosti, kde mají trvalé bydliště. Před udělením svátosti křtu je nutná příprava.

Křest starších dětí a dospělých má být zásadním životním rozhodnutím, a proto příprava trvá alespoň jeden rok. Příprava předpokládá projevení křesťanského života v modlitbě, účasti na mši svaté a ostatního života církve.


Příprava na svátost manželství

O tuto svátost žádají snoubenci alespoň tři měsíce před zamýšleným sňatkem. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v římskokatolické církvi. Bližší informace podá farář v dané farnosti.

Před sňatkem se koná příprava s knězem ve farnosti a příprava vedená manžely v katolickém domě v Kopřivnici, Štramberská 378, Kopřivnice (parkoviště přes cestu u kostela).

Snoubenecký pár absolvuje čtyři na sebe navazující setkání v měsíci - Příprava snoubenců.

Přihlašujte se na t.pavlicova@cprkoprivnice.org. Pokud není možné absolvovat přípravu najednou v jednom měsíci, je možné se domluvit s přednášejícím. V případě nejasností se obraťte na t.pavlicova@cprkoprivnice.org nebo na tel. číslo 736 278 529. Bližší informace na www.cprkoprivnice.org.

Křesťanský pohřeb

Účelem křesťanského pohřbu je vyprosit zemřelému duchovní pomoc, prokázat úctu jeho tělu a pozůstalým dodat útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem. Tradiční křesťanský pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele nebo v obřadní síni a uložení do země na hřbitově nebo rozloučení před odvozem do krematoria. Po kremaci je možné prosté uložení urny s modlitbou. Součástí katolického pohřbu v kostele je mše svatá. (Je možné slavit i po pohřbu tzv. zádušní mši svatou neboli rekviem) Termín pohřbu je možné domluvit kdykoliv během dne po společné dohodě s pohřební službou.

Služba nemocným

Služba nemocným je součástí pastorální péče, v níž sdílíme s bratřími a sestrami všechny jejich starosti i radosti. Jejím cílem je duchovní útěcha a posila nemocného. Bývá udílená každému pokřtěnému v těžké životní situaci, nebo v nemoci.

V Bílovecké nemocnici o pacienty se stará nemocniční kaplanka Mgr. Marie Svobodníková (tel. 604 453 983), která pravidelně navštěvuje nemocné, pomáhá jim s modlitbou, podává svaté přijímání a koordinuje další duchovní pomoc - zpověď nebo pomazání nemocných. V případě neodkladnosti můžete se také obrátit bezprostředně na kněze.

V DPS a DD na ulici Opavské jsou pravidelné bohoslužby. V DPS zpravidla první pátek v měsíci a v DD první uterý v měsíci.