Oprava varhan kostela svatého Mikuláše v Bílovci

Varhany jsou několikráte předělávaným nástrojem krnovské firmy Gebrüder Rieger z r. 1893. V minulých desetiletích byly prováděny údržby a opravy, které udržovaly varhany v chodu, ale nemohly zabránit dalšímu chátrání. Nabízí se možnost stavby nového nástroje do staré skříně, při které by se mohly využít některé staré pedálové rejstříky, avšak finanční náklady by čítaly několik miliónů (cca 4 mil. Kč).

Proto se přistupuje k opravě varhan, která zastaví další chátrání a zvýší technicky i zvukově kvalitu nástroje, což je nutný předpoklad pro další hudební využití.

Celkové předpokládané náklady na opravu jsou ve výši 1 097 000 Kč. Projekt je  finančně podpořen z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, fondu Biskupství ostravsko-opavského a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Římskokatolická farnost Bílovec musí zajistit cca 193 000 Kč. Tato částka přesahuje možnosti financování této opravy naší farnosti. Proto je vyhlášená veřejná sbírka na opravu varhan kostela sv. Mikuláše.

Je možné přispět:

-          Bezhotovostním převodem na zvlášť zřízený bankovní účet – č. ú. 4754024349/0800 vedený u České spořitelny a.s. (ve zprávě pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dárce)

-          Do pokladničky v kostele nebo na farním úřadě v Bílovci

Za Vaše dary děkujeme.