Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše v Bílovci

O výstavbě kostelní věže byla nalezena zmínka ve staré městské knize z let 1608 – 1640. Podle ní byla původní věž dřevěná. V roce 1613 byla však rozebrána a odstraněna. Na tom samém místě pak vyrostla nová, masivní věž kamenná. Její stavbu řídil zednický mistr z Opavy - Hans Peter. Předání stavby se zúčastnil sám tehdejší majitel panství Karel Pražma z Bílkova společně s Kryštofem Sedlnitzkým, majitelem panství v Moravské Ostravě. Překvapivým zjištěním je to, že kámen na věž byl dovážen až od Valašského Meziříčí, tedy ze vzdálenosti více než 40 km, koňskými povozy!

Věž se stala v předvečer 30 leté války svým strážním a obranným významem součástí opevnění města. Snad i proto byly stěny dolní části silné 2,40 m. Věžní hodiny se objevily na věži poprvé v roce 1533 a pečoval o ně zvoník.

Po 30 leté válce dostala věž barokní zastřešení a její šindelová krytina byla nakonec nahrazena v 18. století plechovou. V dalších stoletích prošla řadou oprav, několikráte do ní udeřil blesk a dokonce usmrtil zvoníka. V roce 1925 byla kopule pokryta měděným plechem. Současně sem byl umístěn hromosvod.
Kostelní zvony v minulosti zvonily při radostných událostech, svolávaly lidi k modlitbě, ale také tehdy, když hrozilo nějaké nebezpečí. Zvony však měly i své bolestné osudy.

Když nastala válka, byly zvony sundávány z věží a přetavovány, aby se z nich stávala děla, která naháněla hrůzu a rozsévala smrt. Tak tomu bylo i při 2. světové válce, kdy zvony byly sundány i z kostelní věže v Bílovci a zůstal zde jenom nejstarší zvon. Při dalších opravách po 2. světové válce byly do stěn věže vsazeny tzv. “švédské koule“ s letopočtem 1657, který symbolizoval rok, kdy se město vzpamatovalo z hrůz 30 leté války, a 1945 na památku konce 2. světové války

Dnešní věž je vysoká 50,67 m a jsou v ní umístěny celkem 4 zvony o celkové váze 3337 kg. Nejstarší a největší zvon o hmotnosti 1650 kg je svatý Jakub a Mikuláš. Pochází ze 17. století a v roce 1850 byl přetaven. Tón zvonu je D a je na něm nápis: „Svatý Jakub starší a svatý Mikuláš, vyznavač a biskup, ať ochraňují pečlivě Bílovec.“

Další tři zvony byly darovány bíloveckými rodáky - kněžími, bratranci P. Ernestem a Adolfem Kretschmerovými, a byly odlity v německém Pasově u firmy Perner v roce 1991.
Zvon „svatý Kříž“ o hmotnosti 913 kg má nápis „Ježíši Kriste, náš Spasiteli, obdaruj nás pokojem.“ Tón zvonu je F dur-oktáva.

Zvon o hmotnosti 485 kg je zasvěcen Matce Boží, tón zvonu je A moll, nápis na zvonu: „Svatá Maria, Matko naše nejdražší, oroduj za nás.“

Nejmenší zvon má hmotnost 289 kg a je zasvěcen svaté Hedvice a svaté Barboře, tón zvonu je C, nápis na zvonu: „Svatá Hedviko a svatá Barboro, přineste nám všem pomoc.“
Spodní část věže je vstupní částí k varhanám. Do hlavního vchodu kostela byly znovu instalovány pamětní desky 158 obětem I. světové války (1914-18) z roku 1931 a na vnější stěně je umístěna pamětní deska připomínající bíloveckého rodáka, malíře F. I. Leichera.
Při poslední rekonstrukci kostelní věže v letech 2012-13 byly ve věži nalezeny pamětní zápisy, uložené v roce 1925. Současně byly do věže uloženy zápisy nové. Náklady spojené s rekonstrukcí (5 mil. Kč) byly hrazeny převážně z příspěvku Regionálního operačního programu.

Rezervace prohlídek probíhá v Turistickém informačním centru na Zámecké ulici v Bílovci (budova muzea). Více informaci, otevírací doba a ceník v TIC Bilovec

 -----------

Prameny:

E. Jelonek-Unser Stadt-Kirchtum (Wagstädter Bezirkzeitung 1925, Nr 31 (Naše městská kostelní věž (Bílovecké okresní noviny 1925 č. 31))
Z. Kuchta, kronikář města, Kronika města Bílovce, X. díl